Asiguratii au următoarele drepturi:

 • să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în conditiile Legii nr.95/2006 si ale contractului-cadru;
 • să fie înscrisi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă optiunea este pentru un medic din altă localitate;
 • să îsi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel putin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;
 • să beneficieze de pachetul de servicii de bază în mod nediscriminatoriu, în conditiile legii;
 • să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare si investigatiile paraclinice la care ar fi fost îndreptătiti fără contributie personală, în conditiile impuse de contractul-cadru;
 • să efectueze controale profilactice, în conditiile stabilite prin contractul-cadru;
 • să beneficieze de servicii de asistentă medicală preventivă si de promovare a sănătătii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 • să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii si în spitale aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
 • să beneficieze de servicii medicale de urgentă;
 • să beneficieze de unele servicii de asistentă stomatologică;
 • să beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
 • să beneficieze de dispozitive medicale;
 • să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
 • să li se garanteze confidentialitatea privind datele, în special în ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
 • să aibă dreptul la informatie în cazul tratamentelor medicale;
 • să beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate în conditiile legii.

 

Asiguratii prevăzuti în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, si în Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază de asistentă medicală gratuită, respectiv servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, suportate din fond, în conditiile contractului-cadru si din bugetele ministerelor si institutiilor respective, în conditiile plătii contributiei de asigurări sociale de sănătate.

Obligațiile asiguraților sunt următoarele:

  • să se înscrie pe lista unui medic de familie;
  • să anunte medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
  • să se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
  • să anunte în termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurati;
  • să respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
  • să aibă o conduită civilizată fată de personalul medico-sanitar;
  • să achite contributia datorată fondului si suma reprezentând coplata/contributia personală, în conditiile legii;
  • să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat

  Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care însoteste copilul internat în vârstă de până la 3 ani, precum si pentru însotitorul persoanei cu handicap grav internate se suportă de către casele de asigurări, dacă medicul consideră necesară prezenta lor pentru o perioadă determinată.

  Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel putin o dată pe an, prin casele de asigurări, asupra serviciilor de care beneficiază, precum si asupra drepturilor si obligatiilor sale.

   

  MANAGER,

  Roman Vasile Cristian